PL: Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
EN: Information regarding the processing of your personal data
DE: Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

WYBIERZ JĘZYK | CHOOSE LANGUAGE | SPRACHE WÄHLEN:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITKA PRYWATNOŚCI

Spółka InterAPI dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych odbywało się w bezpieczny sposób. Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem, dlatego też w niniejszej Polityce Prywatności chcielibyśmy Cię poinformować o najważniejszych aspektach przetwarzania danych osobowych.
 

 1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem, który decyduje
o celu i sposobie przetwarzania danych jest Spółka InterAPI Sp.z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kazimierzowskiej 16.

Z administratorem możesz się skontaktować: 1. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce InterAPI został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować:

 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w szczególności będzie: 1. Cele przetwarzania Twoich danychL.P.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

1

Obsługa udostępnionego formularza kontaktowego oraz identyfikacji nadawcy wiadomości

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – identyfikacja Klienta oraz udzielenie odpowiedzi)

2

Działania Marketingowe (przesyłanie informacji handlowych o produktach lub usługach administratora w formie wiadomości e-mail „Newsletter”)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

3

Realizacja zamówień na produkty administratora złożonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4

Spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (obowiązki podatkowe, rachunkowe).

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ordynacji podatkowej)

5

Rozpoczęcie współpracy handlowej, a w tym identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działanie zmierzające do zawarcia umowy) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta)

6

Założenie oraz prowadzenie dedykowanego konta klienta B2B oraz identyfikacja osób reprezentujących kontrahenta

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu – prowadzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz identyfikacja osób reprezentujących podmioty gospodarcze)

7

Obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń) 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4. W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dane będziemy przetwarzać do czasu jego realizacji lub wniesienia sprzeciwu.

 1. Przysługujące Ci prawa

Informujemy, że na podstawie RODO przysługują Ci następujące prawa:

Prawo cofnięcia zgody

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość
z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia.

Prawo dostępu do danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO.

Prawo do usunięcia danych

Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane.

Prawo do przeniesienia danych

Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie administratora danych, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy
w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.

 1. Skarga do Prezesa UODO

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

 1. Odbiorcy danych

Informujemy, że odbiorcami Twoich danych osobowych, będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, którą z nami zawarłeś (firmy zapewniające środki transportu, usługi płatnicze), jak również podmioty dostarczające nam systemy teleinformatyczne.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania informacji handlowych, zawarcia umowy, prawidłowego skorzystania z formularza kontaktowego. Brak podania danych może uniemożliwić lub utrudnić realizację celów przetwarzania, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności.

 1. Profilowanie

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a w tym profilowane w celach analitycznych lub marketingowych przy użyciu plików cookies lub narzędzi analitycznych. Dla tego celu wykorzystujemy adres IP urządzenia, użytą przeglądarkę, lokalizację (kraj), system operacyjny, odwiedzane strony na naszym serwerze. W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies (śledzące, analityczne), jeżeli nie wyrażasz zgody na tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki, dzięki czemu nasza strona internetowa może być przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Pliki cookie wykorzystywane są w celu:


 Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies:

 1. Sesyjne to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).

 2. Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.

 3. Własne pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.

 4. Konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.

 5. Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.

 6. Funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.

Ponadto korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, tj. Internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Analytics możemy pozyskiwać statystki oraz raporty dotyczące sposobu korzystania przez internautów z naszej strony internetowej. Informujemy, że używamy Google Analytics z aktywowaną anonimizacją adresu IP (Twój adres zostanie skrócony przez Google). Informujemy, że możesz zapobiec wykorzystywaniu plików cookies analitycznych poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Jeśli nie chcesz, aby na Twoim urządzeniu były przechowywanie pliki cookie możesz skonfigurować tak przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie. Możesz zezwolić na przechowywanie cookies tylko w indywidualnych przypadkach. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny. Informacje na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.

POBIERZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

INFORMATION CONCERNING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

PRIVACY POLICY


InterAPI makes every effort to ensure that the processing of data is carried out in a safe manner. Protection of your data is a priority for us, therefore in this Privacy Policy we would like to inform you about the most important aspects of personal data processing.

1. Personal data controller


We would like to inform you that the administrator of your personal data, i.e. the entity which decides about the purpose and method of data processing is the InterAPI Sp. z o.o. with its registered office in Milanówek (05-822) at 16 Kazimierzowska Street.
You can contact the administrator:
- by phone, calling +48 227244728,
- by correspondence, sending a message to the address of the Company's registered office,
- by e-mail, writing a letter to biuro@interapi.pl

2. The Data Protection Supervisor


InterAPI has appointed a Data Protection Inspector who can be contacted in any matter related to the processing of your personal data. You can contact the Data Protection Inspector:
- by e-mail, writing a message to the address: IOD@interapi.pl..,
- by correspondence, sending a letter to the address of the registered office of InterAPI.


3. Legal basis for the processing of your data


Please be informed that your personal data will be processed on the basis of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation / GDPR).
The processing of your personal data will in particular be based on:
- Article 6(1)(a) GDPR: the data subject has given his or her consent to the processing of his or her personal data for one or more specified purposes,
- Article 6(1)(b) GDPR: processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or for taking action at the request of the data subject prior to the conclusion of the contract,
- Article 6(1)(c) of the GDPR: processing is necessary to comply with the legal obligation of the controller,
- Article 6(1)(f) of the GDPR: processing is necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the controller or by a third party,
except where the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject requiring protection of personal data take precedence over these interests, in particular where the data subject is a child.

4.
The purposes for which your data is processed


L.P.

Purpose for processing

Legal basis

1

Handling of the contact form made available and identification of the sender of the message

Article 6(1)(f) of the GDPR (pursuing a legitimate interest - identification of the Client and providing an answer)

2

Marketing activities (sending commercial information about products or services of the administrator in the form of "Newsletter" e-mail)

Article 6(1)(a) GDPR (consent)

3

Execution of orders for administrator's products placed with the use of electronic means of communication or by phone.

Article 6(1)(b) GDPR

4

Fulfilment of legal obligations incumbent upon the Administrator (tax and accounting obligations).

Article 6(1)(c) GDPR (fulfilment of legal obligations under tax, accounting and tax legislation)

5

Commencement of commercial cooperation, including identification of persons representing the contractor

Article 6(1)(b) GDPR (action to conclude a contract) Article 6(1)(f) GDPR (pursuit of legitimate interest - identification of persons representing the contractor)

6

Creation and maintenance of a dedicated B2B customer account and identification of persons representing the contractor

Article 6(1)(f) GDPR (pursuit of legitimate interest - cooperation with economic operators and identification of persons representing economic operators)

7

Defense against or settlement of claims

Article 6(1)(f) GDPR (legitimate interest - defence against or redress of claims)


5. The duration of the processing of personal data


We inform you that we process your personal data for the period necessary to achieve the purposes specified in point 4. In the case of processing your data on the basis of consent, the data will be processed until its withdrawal. In addition, the data will be processed for the period required by law and for the period after which the statute of limitations for claims arising from the contract expires. In the case of data processing based on a legitimate interest, we will process the data until the processing is carried out or an objection is raised.

6. Your rights


Please be advised that you have the following rights under GDPR:


Right to revoke consent


You can revoke your consent at any time. Withdrawal of consent does not affect compliance

with the right of processing on the basis of a consent given by you prior to its withdrawal.


Right of rectification


In case your data is incorrect or outdated you can send us a message.

requesting their correction or completion.


Right of access to data


You can send us a message requesting information about what data we process about you, for what purpose and how. The full catalogue of information provided can be found in Article 15 of the FAMILY.


Right to delete/remove data


You can send us a message asking us to delete your data. In this case, we will investigate whether your request is justified. If we do not have a proper basis for data processing, your data will be deleted.


Right to limit the processing


Under the conditions set out in Article 18 of the GDPR Act, you may request that the processing of your personal data be limited. If your request is justified, we will only be able to store your data. If the conditions restricting the processing of your data cease to exist, we will be able to further process your data.


Right to transfer data


Under the conditions set out in Article 20 of the GDPR, you have the right to request the transfer of your data to another controller or directly to you in a structured machine-readable format.


Right to object


If the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller (Article 6(1)(e) of the GDPR) or if it is necessary in the legitimate interest of the controller, you have the right at any time, for reasons relating to your particular circumstances, to object to the processing of your data. The controller will stop processing your data unless able to demonstrate the relevant legitimate grounds for further processing.

In order to exercise the above mentioned rights, the data subject should contact the controller using the contact details provided and inform him/her of which rights he or she has.

and the extent to which he wants to benefit.


7. Complaint to the President of the Office of Personal Data Protection


You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection, if you decide that the processing of your personal data violates the regulations of GDPR. Complaints should be sent to the following address: President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, Poland.


8. Recipients of data


We inform you that the recipients of your personal data will be entities involved in the implementation of the contract you have concluded with us (companies providing means of transport, payment services), as well as entities providing us with ICT systems.


9. Obligation to provide data

Providing personal data is voluntary, however, it is necessary to receive commercial information, conclude a contract, use the contact form correctly. Failure to provide personal data may prevent or hinder the implementation of the processing objectives referred to in this Privacy Policy.


10.Profiling


We would like to inform you that your personal data will be processed automatically,

including those profiled for analytical or marketing purposes using cookies or analytical tools. For this purpose, we use the IP address of the device, the browser used, the location (country), the operating system, the pages visited on our server. You can disable cookies (tracking, analytics) at any time if you do not consent to this kind of processing of personal data.


11. Cookies


Our website uses so-called cookies. These are small text files stored on your device using a browser, so that our website can be user-friendly. Cookies allow us to recognize your browser on your next visit.

Cookies are used for the following purposes:

- adjust the content of the administrator's website to the user's preferences and optimise the use of the website; in particular, these cookies allow us to recognise the user's device and display the website accordingly, tailored to his or her individual needs,

- create statistics that help to understand how users use them

from the website, which makes it possible to improve their structure and content,

- maintenance of the website User's session.


We would like to inform you that we use the following cookies on our website:

a. Sessions are files temporarily stored in the memory of the browser, which remain in its memory until the end of the session (turning off the browser).

b. Permanent files are files that remain in the memory of the browser as long as the settings selected by the user of the browser allow it.

c. Own files coming directly from the visited website.

d. The configuration allows you to set up functions and services on the site.

e. Necessary enable you to use the services available on the website.

f. Functional ones enable remembering the preferred by the user functionalities of the service.


Moreover, we use Google Analytics analytical tools, i.e. the Internet analytical service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Thanks to Google Analytics we can collect statistics and reports on the use of our website by Internet users. Please be advised that we use Google Analytics with activated IP anonymisation (your IP address will be truncated by Google). Please be advised that you may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser software. Detailed information on the scope and principles of data collection in connection with this service can be found at https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners


If you do not want cookies to be stored on your device, you can configure your browser to notify you of the cookie settings. You can only allow cookies to be stored on a case-by-case basis. Disabling cookies may limit the functionality of our website. You can find information about cookies in the "Help" section of this website.

in the menu of your web browser.

DOWNLOAD PRIVACY POLICY

DATENSCHUTZ

Die InterAPI Sp. z o.o. gibt sich alle Mühe, um die Daten sicher zu verarbeiten. Ihr Datenschutz hat den allerersten Rang für uns, deshalb wollen wir Sie in diesem Datenschutzkapitel über die wichtigsten Datenverarbeitungsaspekte in Kenntnis setzen.


 1. Datenschutzadministrator


Der Administrator Ihrer personenbezogenen Daten, d.h. das Unternehmen, das Entscheidungen über das Ziel und die Art der Datenverarbeitungen trifft, ist die InterAPI Sp. z o.o. mit Sitz in 05-822 Milanówek, ul. Kazimierzowska 16.


Kontaktmöglichkeiten mit dem Datenadministrator:


 1. Datenschutzbevollmächtigter


Mit dem Datenschutzbevollmächtigten in der InterAPI Sp. z o.o. kann der Kontakt betreffend eine jede, mit Ihrem Datenschutz verbundenen Angelegenheit wie folgt aufgenommen werden: 1. Rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung


Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (allgemeine DS-GVO)


Zu den Verarbeitungsgrundlagen für Ihre personenbezogenen Daten gehören insbesondere: 1. Ziele der Datenverarbeitung


Pos.

Ziel

Rechtsgrundlage

1

Bearbeiten des zur Verfügung gestellten Kontaktformulars sowie Identifizierung des Absenders einer Nachricht.


Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO (Durchsetzen eines rechtlich begründeten Interesses – Kundenidentifizierung und Beantwortung einer Anfrage)

2

Marketingmaßnahmen (Übergabe von geschäftlichen Produkt- oder Leistungsangaben des Datenadministrators in „Newsletter“-Form).

Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO (Zustimmung)

3

Abwicklung der elektronisch oder telefonisch erteilten Aufträge über die Produkte des Datenadministrators.

Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO

4

Erfüllen der rechtlichen Verpflichtungen des Datenadministrators (betreffend die Steuern, die Rechnungslegung).


Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO (Erfüllen der rechtlichen Verpflichtungen, die aus den Steuer-, Rechnungslegungsvorschriften sowie der Steuerordnung resultieren)

5

Aufnahme einer geschäftlichen Zusammenarbeit, dabei Identifizierung der Vertreter des Geschäftspartners.


Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO (Maßnahmen, einen Vertrag zu schließen).

Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO (Durchsetzen eines rechtlich begründeten Interesses – Identifizierung der Vertreter des Geschäftspartners)

6

Eröffnen und Unterhalten eines bestimmten B2B-Kundenkontos sowie Identifizierung der Vertreter des Geschäftspartners


Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO (Durchsetzen eines rechtlich begründeten Interesses – Zusammenarbeit mit Unternehmen sowie Identifizierung der Vertreter dieser Unternehmen)

7

Abwehr gegen Forderungen oder Geltendmachen von Forderungen


Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO (Durchsetzen eines rechtlich begründeten Interesses – Abwehr gegen Forderungen oder Geltendmachen von Forderungen)


 1. Dauer der Datenverarbeitung


Ihre personenbezogenen Daten werden für die erforderliche Dauer verarbeitet, um die Ziele nach Abs. 4 zu erfüllen. Basiert die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Zustimmung, werden personenbezogene Daten bis zu ihrer Rücknahme verarbeitet. Die Daten werden zudem im rechtlich vorgesehenen Zeitraum sowie für die Dauer, wonach die Forderungen aus dem Vertrag verjähren. Werden die Daten für ein rechtlich begründetes Interesse verarbeitet, dauert es bis zu seiner Durchsetzung oder bis ein Widerspruch eingebracht wird.


 1. Ihre Rechte


Gemäß der DS-GVO stehen Ihnen folgende Rechte zu:


Rücknahme der Einwilligung

Die erteilte Einwilligung kann zum beliebigen Zeitpunkt zurückgenommen werden. Die Rücknahme der Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der auf der Grundlage Ihrer Einwilligung und vor ihrer Rücknahme vorgenommenen Datenverarbeitung.


Datenberichtigung

Die Berichtigung oder Ergänzung der falschen oder nicht aktuellen Daten können von Ihnen per eine Nachricht angefordert werden.


Datenzugriff

Sie können von uns eine Information anfordern, welche Daten von Ihnen, wie und wofür verarbeitet werden. Komplette Auflistung der anzufördernden Informationen siehe Art. 15 DS-GVO.


Datenlöschung

Sie können uns eine Nachricht verschicken, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen. Dann wird dieser Antrag von uns auf seine Begründetheit überprüft. Sind keine entsprechenden Grundlagen für die Datenverarbeitung bei uns vorhanden, werden Ihre Daten gelöscht.


Einschränkung der Datenverarbeitung

Sie können gemäß den Bestimmungen von Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten anfordern. Ist Ihre Anforderung begründet, dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten lediglich aufbewahren. Bei Aughören der Voraussetzungen, die Datenverarbeitung einzuschränken, dürfen wir Ihre Daten weiter verarbeiten.


Datenübertragung

Sie haben gemäß den Bestimmungen von Art. 20 DS-GVO das Recht, Ihre Daten in einem maschinell ablesbaren Format strukturiert an einen anderen Administrator oder direkt an Sie zu übertragen.


Einbringung eines Widerspruchs

Ist die Datenverarbeitung erforderlich, um eine Aufgabe im öffentlichen Interesse oder im Rahmen der dem Datenadministrator übertragenen öffentlichen Macht zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. e DS-GVO) bzw. in einem begründeten Interesse des Datenadministrators vorzunehmen, haben Sie das Recht, die Verarbeitung Ihrer Daten zum beliebigen Zeitpunkt aus den mit Ihrer besonderen Lage verbundenen Gründen zu widersprechen. Vom Datenadministrator wird die Datenverarbeitung eingestellt, es sei dass wir wesentliche, begründete Grundlagen für die fortgeführte Datenverarbeitung aufführen können.


Um die vorgenannten Rechte in Anspruch nehmen zu können, hat die betroffene Person Kontakt unter Zuhilfenahme der Kontaktdaten des Datenadministrators aufzunehmen und ihn in Kenntnis zu setzen, welche Rechte und in welchem Umfang sie in Anspruch nehmen will.


 1. Beschwerde beim Präsidenten des Datenschutzamtes


Sie haben das Recht, Beschwerde bei der übergeordneten Behörde, d.h. beim Präsidenten des Datenschutzamtes einzubringen, soweit Sie davon überzeugt werden, dass die Verarbeitung Ihrer Daten die DS-GVO verletzt. Die Beschwerden sind an die folgende Anschrift einzureichen: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Präsident des Datenschutzamtes), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polen.


 1. Datenempfänger


Zu den Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten gehören bei der Erfüllung Ihres mit uns geschlossenen Vertrages beteiligte Unternehmen (Transportunternehmen, Zahlungsleister), wie auch Unternehmen, die uns die IT-Systeme beistellen.


 1. Verpflichtung zur Datenmitteilung


Die Datenmitteilung steht Ihnen frei zu, ist jedoch dazu erforderlich, geschäftliche Infos zu erhalten, Verträge zu schließen, das Kontaktformular fehlerfrei zu gebrauchen. Werden personenbezogene Daten nicht mitgeteilt, kann die Datenverarbeitung zu den in dieser Datenschutzstrategie genannten Zwecken erschwert oder gar verhindert werden.


 1. Profiling


Ihre personenbezogenen Daten werden automatisiert verarbeitet, dabei unter Verwendung von Cookies oder Analysewerkzeugen für Analysen oder Marketingzwecke profiliert. Dazu verwenden wir das IP der jeweiligen Anlage, en jeweiligen Browser, die Lokalisierung (Land), den Betriebssystem, auf unserem Server besuchte Webseiten. Sie können die (Beobachtungs-, Analyse-) Cookies zum jeden Zeitpunkt abstellen, wenn Sie derartige Datenverarbeitung nicht einwilligen.


 1. Cookies


Auf unserer Webseite werden s.g. Cookies, d.h. kleine Textdateien verwendet, die mit dem Browser auf Ihrem Gerät aufbewahrt werden. Dadurch ist unsere Webseite userfreundlich. Mit den Cookies kann Ihr Browser beim nächsten Webseitenbesuch erkannt werden.


Bestimmung der Cookies:


 
Folgende Cookies werden von uns auf der Webseite eingesetzt:

 1. Kurzzeitige, im Browserspeicher bis zur Beendigung des Webseitenbesuches (bis zum Browserschließen) vorhandene Cookies.

 2. Im Browserspeicher langzeitig, im Rahmen der vom User getroffenen Einstellungen verbleibende Cookies.

 3. Eigene Cookies der jeweiligen Webseite.

 4. Konfigurierungscookies, um Funktionen und Services der Plattform einstellen zu können.

 5. Für die auf der Plattform zugänglichen Services erforderliche Cookies.

 6. Funktionscookies, um vom User gewählte Funktionalitäten der Plattform abspeichern zu können.


Es werden zudem von uns die Analysewerkzeuge von Google Analytics der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, verwendet. Mithilfe der Google Analytics können wir Statistiken und Berichte über den Gebrauch unserer Webseite durch die User erhalten. Google Analytics werden von uns mit anonymisierter IP-Adresse (von Google gekürzte Adresse von Ihnen) gebraucht. Sie können die Verwendung der Analysecookies mithilfe der entsprechenden Browsereinstellungen verhindern. Detaillierte Angaben zum Umfang und den Grundsätzen der Datenerfassung im Zusammenhang mit diesem Service siehe Verweis:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.


Sind Sie nicht gewillt, die Abspeicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu lassen, können Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass er Sie über die Einstellungen von Cookies informiert. Sie können die Abspeicherung von Cookies lediglich für bestimmte Fälle einwilligen. Das Verhindern von Cookies kann die Funktionalität unserer Webseite einschränken. Infos zu den Cookies siehe „Hilfe“ des jeweiligen Browsermenüs.


DOWNLOAD DATENSCHUTZ